Audi Club CZ Audi Club CZ

 
novinky Novinky
modely Modely
clanky Články
·Rady a návody
·FAQ
·Recenze
·Tiskové zprávy
multimedia Multimédia
·Fotogalerie
·Wallpapery
·Videa
klubovna Klubovna
·Seznam uživatelů
·Změna hesla
·O klubu
·Občanské sdružení
katalog Katalog firem
dily Náhradní díly
forum Diskuzní fórum

 

 

Základní informace k občanskému sdružení

Název: Audi Club CZ z.s.
Adresa: Litvínovská 525, Praha 9, 190 00
Datum registrace u MV ČR: 29. 1. 2007
IČO: 27054462
Číslo účtu: 32300323/5500
Seznam členů občanského sdružení: zde
 
Logo Audi Club ve formátu Adobe Illustrator / Adobe Acrobat
Stanovy ke stažení: zde
Přihláška ke stažení: zde
 

Poslání sdružení

Spousta lidí se stále ptá a bude ptát i nadále, k čemu to občanské sdružení vlastně slouží? Odpověď na to není jednoduchá a určitě se najde spousta takových, co si řeknou, že je to vlastně k ničemu, ale je tu hrstka těch, co si myslí pravý opak. Jaká je tedy jejich motivace být členem občanského sdružení a přispívat ročně pomocí členského poplatku na další jeho běh?

Pokud by se někdo podíval na stanovy, tak v článku 2 je to celkem pěkně shrnuto, nicméně když bych to měl popsat vlastními slovy, tak členové cítí určitou větší potřebu sounáležitosti ke značce, než jim může poskytnout pouze internetová diskuze a nahodilé setkání v průběhu roku. Z této potřeby pak čiší jejich radost a nadšení pro značku Audi. Tito lidé se pak cítí víc, než jen fanoušky značky Audi, jsou zapálení, mají zájem nejen o nové produkty, ale zajímají se i o historii značky, díky svým technickým znalostem pak ochotně radí těm, kteří mají na první pohled neřešitelný problém se svým vozem. Charakteristiku členů bych mohl vypisovat až do úmoru, každý z nás je něčím výjimečný a jinak postižený (v tom dobrém slova smyslu).

Ano, najdou se zde i tací, kteří vidí za členstvím ve sdružení i materiální zisk v podobě různých slev a výhod, nicméně i tito lidé mají nárok na členství, pokud dodržují stanovená pravidla a i díky jejich členskému příspěvku je vlastně možné dál rozšiřovat aktivity sdružení. Když už jsem zmínil výhody, tak právě právní subjektivita občanského sdružení (přidělené IČ) nám umožnila registraci u většiny firem, u nichž můžeme čerpat slevy na nabízené produkty a služby.

Výhody pro členy
  • volný nebo zvýhodněný vstup na akce, pořádáné občanským sdružením
  • vybraný propagační sortiment (např. kalendář, klíčenka apod.) zdarma
  • možnost aktivněji se podílet na rozvoji celé komunity
  • v budoucnu možnost účastnit se akcí, pořádaných automobilkou Audi
  • slevy ve vybraných prodejnách a internetových obchodech:

A.W.S. group s.r.o.
  Nabízíme kompletní sortiment originálních náhradních dílů a příslušenství VW, Audi, Seat, Škoda a Porsche, dále díly kvalitativně rovnocenné s originálními. V naší nabídce jsou také těžko dosažitelné díly pro starší vozy, které automobilka již vyřadila z prodeje.  (Sleva: 10-15% pro držitele členské karty)
ACI - Auto Components International
  Velkoobchod s náhradními díly  (Sleva: cca 10-30% pro držitele členské karty, více info po přihlášení v e-shopu)
APM AUTOMOTIVE-BRNO.cz
  Náhradní díly na osobní a úžitková vozidla  (Sleva: 30% - 40% na veškeré zboží pro držitele členské karty, při objednávce nad 2 000Kč bez DPH není účtováno dopravné)
Auto Kelly
  Náhradní díly na osobní a užitkové automobily všech značek.  (Sleva: Základní sleva pro držitele členské karty je 20%, u dílů na vozy Škoda 10-35%, u výfuků 25%, u autoskel Pilkinton 45%.)
AUTO ŠTANGL
  značkové autodíly, autoservisy po celém česku  (Sleva: 10-20% pro držitele členské karty)
EBC BRAKES CZ
  Brzdové kotouče, destičky a kapaliny pro téměř každou automobilovou značku.  (Sleva: 10% pro držitele členské karty)
Elit - více než autodíly
  Distribuční síť poboček a provozoven, kde jsou nabízeny originální a kvalitativně rovnocenné náhradní díly pro osobní vozy, nákladní vozy i sortiment motocykly.  (Sleva: 20% pro držitele členské karty)
Hotel Crazy Post
  Ubytování v penzionu a hotelu v Rakouských alpách.  (Sleva: 20% pro držitele členské karty)
MCD v.o.s.
  Prodejna originálních dílů AUDI a VW.  (Sleva: 20% pro držitele členské karty)
Meteor
  Náhradní díly na osobní a dodávkové automobily všech značek.  (Sleva: 30% pro držitele členské karty)
SASOFT
  Veškeré přislušenství pro mobilní telefony.  (Sleva: 5% pro držitele členské karty)

 

Zápisy z členských schůzí

ustavující členská schůze 17.3.2007
mimořádná členská schůze 1.12.2007
řádná členská schůze 18.10.2008
řádná členská schůze 13.06.2009
řádná členská schůze 03.09.2016
 

Zápisy z výkonného výboru:

17.7.2007
24.3.2007
 

Úhrada členského poplatku

Částka: 300,- Kč
Číslo účtu: 32300323/5500
Variabilní symbol: členské číslo na webu (www.audi-club.cz)
Konstantní symbol: 4714
Specifický symbol: neuvádí se
DŮLEŽITÉ: Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení odesílatele!
Platbu zasílejte až následně po mailovém potvrzení přijetí přihlášky! Platbu je nutné zaslat nejpozději do 30 dnů po tomto potvrzení.
 

Stanovy

Článek 1 - charakter sdružení

Audi Club CZ o.s. (dále jen „sdružení") vznikl dle zákona č. 83/1990 Sb. a je samostatnou právnickou osobou s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem a mít právní a majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Sídlo sdružení je adrese:

Litvínovská 525
Praha 9, 190 00

Článek 2 - Cíle sdružení a formy činnosti

1. Mezi hlavní činnosti sdružení patří

a) sdružování majitelů a příznivců vozů značky Audi ke vzájemné spolupráci a pomoci, technickému poradenství, šíření dobrého jména značky Audi a samotného sdružení

b) rozvoj motorismu jako celku s ohledem na zdokonalování běžných účastníků silničního provozu v řízení motorových vozidel za krizových situací a bezpečného zvládání vozidla za zhoršených povětrnostních podmínek

c) zastupování motoristů při prosazování a ochraně jejich společných zájmů a potřeb s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí

2. Mezi vedlejší činnosti sdružení patří

a) pořádání setkání členů a příznivců sdružení

b) pořádání příslušných zájmových akcí

c) tvorba zázemí pro přístup k technickým informacím

d) spolupráce s obdobnými národními kluby v zahraničí

e) zajištění prostředků od jiných subjektů formou dotací nezbytných pro zajištění pořádaných akcí

Článek 3 - Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická osoba, která se hodlá účastnit činnosti sdružení a bude dodržovat jeho stanovy.

2. Členství ve sdružení je dobrovolné.

3. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas alespoň jednoho člena výboru sdružení a následné uhrazení členského poplatku stanoveným způsobem.

4. Členství zaniká

a) vystoupením

b) vyloučením pro neplnění členských povinností

c) úmrtím člena

d) zánikem sdružení

5. Vyloučení ze členství ve sdružení je definitivní a bez možnosti obnovení.

6. Členství se prokazuje členským průkazem, který vystavuje osoba pověřená výkonným výborem a je zasílána na adresu, uvedenou na přihlášce ke členství.

7. S osobními údaji, potřebnými k registraci ve sdružení, je nakládáno dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Článek 4 - Práva a povinnosti členů

1. Každý člen je povinen

a) dodržovat stanovy a plnit povinnosti stanovené orgány sdružení

b) chránit majetek sdružení, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování

c) hájit zájmy sdružení

d) zdržet se všech aktivit, které by byly v rozporu s výkonem jeho funkce ve sdružení a při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, na výzvu výkonného výboru musí buď ukončit členství, nebo ukončit kolizní aktivitu

e) oznámit výkonnému výboru všechny změny údajů, na nichž je založen jeho členský vztah

f) v patřičné lhůtě a výši platit členské poplatky, jsou-li stanoveny

2. Každý člen má právo

a) účastnit se veškerých činností sdružení, využívat všech výhod plynoucích ze členství v sdružení

b) volit a být volen do orgánů sdružení, pokud dosáhl plnoletosti

c) obracet se s podněty, stížnostmi a návrhy na zlepšení činnosti na orgány sdružení

d) účastnit se jednání členské schůze

Článek 5 - Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou

a) výkonný výbor

b) předseda sdružení

c) členská schůze

2. Výkonný výbor

a) je výkonným orgánem sdružení v době mezi jednotlivými členskými schůzemi, je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve smyslu stanov ve výlučné kompetenci členské schůze

b) je tříčlenný v čele s předsedou sdružení, kterého volí výbor na své první schůzi

c) je volen na dobu tří let, po uplynutí této doby nejdéle do doby konání příští členské schůze

d) zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, zasedání svolává předseda sdružení

e) je usnášeníschopný, pokud je přítomen v plném počtu a rozhoduje většinou přítomných členů

f) rozhoduje o přijetí nových členů

g) rozhoduje o vyloučení členů na základě usnesení členské schůze

h) zpracovává a předkládá členské schůzi zprávu o činnosti sdružení, o hospodaření, návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku, návrhy majetkových změn a změn ve stanovách, popř. návrh na rozpuštění sdružení a způsob rozdělení majetku

i) svolává řádnou a mimořádnou členskou schůzi, členové musí být seznámeni s termínem a místem konání schůze minimálně 14 kalendářních dní před jejím konáním

3. Předseda sdružení

a) řídí činnost výkonného výboru, je oprávněn samostatně jednat za sdružení v souladu s rozhodnutím orgánů sdružení

4. Členská schůze

a) je nejvyšším orgánem sdružení, projednává základní otázky jeho činnosti, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období

b) členskou schůzi svolává výkonný výbor minimálně jednou ročně po účetní uzávěrce

c) je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% členů sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů

d) rozhodnutí členské schůze o změně stanov, spojení sdružení s jiným subjektem, majetkové účasti v jiné společnosti, zrušení sdružení a nabývání a pozbývání nemovitého majetku, vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech registrovaných řádných členů

e) mimořádná členská schůze je svolávána na základě žádosti 1/3 členů sdružení, nejpozději do jednoho měsíce poté, co je návrh doručen některému z členů výboru

f) do výlučné působnosti členské schůze přísluší

-určení formy a konkretizace činnosti sdružení pro další období

-rozhodování o změně stanov

-volba členů výkonného výboru a jejich odvolání

-schválení roční účetní závěrky

-schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok

-rozhodnutí o zrušení sdružení a rozdělení majetku

-rozhodnutí o spojení sdružení s jiným objektem

-rozhodnutí o majetkové účasti v jiném sdružení, společnosti či družstvu

-rozhodnutí o nabývání a pozbývání nemovitého majetku

-rozhodnutí o prodloužení mandátu výkonného výboru na dobu nepřevyšující jedno volební období

-rozhodnutí o výši a způsobu hrazení členských poplatků

Článek 6 - Hospodaření sdružení

1. Majetek sdružení je tvořen

a) výnosy z pořádaných akcích, tj. z vybraného vstupného

b) z poplatků členů sdružení

c) výnosy z nájmu zařízení sdružení

d) dotacemi a subvencemi od jiných subjektů

e) ostatním hmotným i nehmotným majetkem

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 2 těchto stanov.

3. Za hospodaření s majetkem sdružení odpovídá na základě usnesení členské schůze a pověření výkonným výborem hospodář sdružení. Je povinen vést řádnou evidenci majetku a příjmů a výdajů v soustavě jednoduchého účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 7 - Ukončení činnosti sdružení

Je-li členskou schůzí odsouhlaseno rozpuštění sdružení, bude jeho majetek zpeněžen a po zaplacení všech závazků rozdělen způsobem, který určí členská schůze.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení a všechny orgány sdružení.

2. Změny ve stanovách je oprávněna provádět jen členská schůze rozhodnutím nadpoloviční většiny všech registrovaných členů.

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra.